Monthly Archives: Grudzień 2012

W grudniu w Łodzi otwarte zostanie pierwsze w Polsce osiedlowe centrum handlowe Atut. Jak się okazuje, kolejna tego typu inwestycja powstaje już w Sosnowcu.

Chodzi o tzw. sieć centrów convenience, które umożliwiają szybki zakup artykułów pierwszej potrzeby w komfortowych warunkach.

Koncepcja architektoniczna zakłada, że wejścia do sklepów znajdują się bezpośrednio przy ulicy, a właściwie przy planowanym na 100 samochodów parkingu. W Łodzi powierzchnie w Atucie wynajęły m.in. Rossmann, CCC, Play i KiK oraz Netto.

Także Netto ma być głównym najemcą sosnowieckiego centrum, które powstaje w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego, w niedalekim sąsiedztwie budowanego przez Dombud apartamentowca. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie.

Powierzchnia handlowa do wynajęcia wyniesie tu około 2000 m kw. Otwarcie centrum planowane jest na wrzesień 2013 roku.

Centrum zaprojektowała firma Nova Projekt Tomasz Korek, a pracami budowlanymi zajmuje się firma Progress Silesia z Bierunia.

purz / Źródło: http://sosnowiec.gazeta.pl

Naj­pierw poja­wiły się wywrotki, następ­nie roz­po­częły się roboty ziemne. Miesz­kańcy sosno­wiec­kich Milo­wic zaczęli się zasta­na­wiać, co się dzieje w ich dziel­nicy. Odpo­wiedź jest pro­sta – trwa wymiana sie­dzi wodociągowej.

Od kilku tygo­dni wzrósł ruch przy hali MOSiR w Sosnowcu-Milowicach, poja­wiły się cię­ża­rówki z zie­mią, następ­nie budow­lańcy. Miesz­kańcy zaczęli wyprze­dzać się z pomy­słami, co powsta­nie w ich regio­nie. Oka­zuje się, że nie będzie to inwe­sty­cja widoczna gołym okiem, ale na pewno odczują ją osoby, które miesz­kają przy uli­cach: Baczyń­skiego, Przy­gra­nicz­nej, Obroń­ców Poczty Gdań­skiej, Powstań­ców Śląskich, Sło­necz­nej, Brynicznej.

Na zle­ce­nie Rejo­no­wego Przed­się­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji w Sosnowcu reali­zo­wana jest prze­bu­dowa i budowa sieci wodo­cią­go­wej. Ter­min zakoń­cze­nia inwe­sty­cji, zgod­nie z umową, usta­lony został na 5 wrze­śnia 2013, jed­nak przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach pogo­do­wych moż­liwe jest jego skró­ce­nie. Koszt inwe­sty­cji, którą reali­zuje firma remontowo-budowlana Bal­gaz, to ponad 2,3 miliona zł netto.

Nowa sieć jest kła­dziona rów­no­le­gle do sta­rej. Jak dowie­dzie­li­śmy się w RPWiK, nie powinno być prze­rwy w dosta­wach wody, chyba że pod­czas trwa­ją­cych prac zosta­nie uszko­dzona stara insta­la­cja lub wynik­nie inna awaria.

Inwe­sty­cja będzie odczu­walna dla miesz­kań­ców, gdyż jakość wody dostar­cza­nej do lokali będzie zde­cy­do­wa­nie lep­sza. Stare rury są sta­lowe, nowe, które zostaną zamon­to­wane, będą z two­rzywa sztucz­nego. Prze­łoży się to na czy­stość wody, gdyż w tego typu rurach nie ma zato­rów. Sta­lowe prze­wody rdze­wieją i odkłada się na nich kamień, przez co rów­nież zmniej­sza się w nich prze­pły­wo­wość, a to prze­kłada się na ciśnie­nie. Tego typu kon­struk­cje są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej trwałe od sta­lo­wych. Ze względu na użyte mate­riały, w wodzie będzie mniej czą­stek sta­lo­wych, kamie­nia i innych sub­stan­cji nie­po­żą­da­nych przez odbiorców.

Podobne inwe­sty­cje RPWiK w 2012 roku roz­po­częło przy ul.: Kali­no­wej, Nowej, Fre­dry. Bli­żej końca reali­za­cji są prace wodo­cią­gowe przy ul: Sta­wo­wej, Plo­nów, Mało­bądz­kiej, Miko­łaj­czyka, Powstań­ców, Przy­ja­ciół Żołnie­rza, Lud­miły, Wiej­skiej, Łuka­sie­wi­cza i Straży Pożarnej.

Źródło: http://www.twojezaglebie.pl/

Niewykluczone, że na narożnej działce przy ulicy Baczyńskiego powstanie niebawem kolejny market. Jak udało nam się dowiedzieć plac w tym miejscu kupiła firma Netto Polska.

Plac o powierzchni 5625 metrów kwadratowych był własnością prywatną. To miejsce tuż obok magazynów firmy Horman czy Zakładów Mięsnych Silesia (dawnej Duda). Katowicka spółka Inwestycje CL sprzedała grunt firmie Netto Polska.
Czy to oznacza, że w tym miejscu powstanie market Netto? Tego na razie nie udało nam się potwierdzić. Przypomnijmy, że Netto ma już w Sosnowcu jeden market. Mieści się przy Al. Mireckiego.

Źródło: http://sosnowiec.naszemiasto.pl